Vedenie hodnotiaceho rozhovoru (s využitím Solution Focused koučingu)

Naučiť manažérov využiť plný potenciál hodnotiaceho rozhovoru, nielen raz za rok ale aj v každodenných situáciách. Vedieť pomocou neho: zhodnotiť, usmerniť, motivovať, identifikovať a rozvíjať talent a silné stránky. Zvýšiť pracovníkovu zaangažovanosť na napĺňaní cieľov. Skompetentniť hodnotených v čo najkratšom čase tak, aby si mohli pomôcť sami bez potreby inej autority.

Čo je obsahom otvoreného online semináru?

Nástroje:       

Ako pripraviť seba a hodnotených na rozhovor.
Ako viesť účinný hodnotiaci rozhovor tak, aby ani pre jednu stranu nepôsobil stresujúco.
Akým spôsobom viesť hodnoteného k spätnej väzbe svojho výkonu.
Ako participatívne formulovať ciele pre individuálne plány rozvoja.
Jasne sformulované kritériá hodnotenia kvality.
Ako podnietiť zvedomenie zdrojov hodnoteného (vlastnosti, zručnosti, skúsenosti, stratégie ...) pre efektívnejšie dosahovanie jeho cieľov.

Základné informácie
  • Termín: november 2023
  • Čas: 8:30 – 16:30
  • Počet účastníkov: maximálne 10
  • Tréner: Mgr. Braňo Hromada
  • Jazyk: slovenský
  • Cena: 249 € + DPH za osobu
Vedenie hodnotiaceho rozhovoru (s využitím Solution Focused koučingu)
Trainer: Mgr. Branislav Hromada november 2023 THE PRICE: 249,- € plus VAT
Register for the seminar

I want to register for this seminar

Inspirational Workshops

Discover the motivation for change

Detail
Coaching

Develop your potential

Detail
About us

Get to know us better

Detail
Blog

Regular dose of inspiration

Detail

This website uses cookies, some of which are necessary for the website to operate properly and some of which are designed to improve your experience when you visit. You can accept all cookies by clicking “I accept”. If you wish to review the cookies we use please click here.

I agree